Algemene voorwaarden – Shizen Electronics

 

Artikel 1. Definities‚Äč

1.1 De onderneming: de onderneming met ondernemingsnaam Shizen Electronics en 0794.171.365 ondernemingsnummer gevestigd te De Hoogt 17, 2360 Oud-Turnhout.

1.2 De klant-consument: iedere natuurlijke persoon die gewoonlijk in België leeft en voornamelijk met een privédoel voor ogen handelt. De onderneming heeft met deze klant een B2C-relatie.

1.3 De klant-onderneming: iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, iedere rechtspersoon en iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid. De onderneming heeft met deze klant een B2B-relatie.

1.4 De klant: iedere klant-consument en klant-onderneming.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (inclusief offertes, diensten, herstellingen en overeenkomsten) tussen de onderneming en de klant.

2.2 Aanvaarden van het aanbod, dienst en/of herstelling (uitdrukkelijk of stilzwijgend door betaling) impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.     

 

Artikel 3. Eenzijdige wijziging  of aanvulling

3.1 Bepalingen of voorwaarden die van deze voorwaarden afwijken of die deze voorwaarden wijzigen of aanvullen zijn voor de onderneming slechts bindend indien de onderneming uitdrukkelijk en schriftelijk met deze bedingen instemt.

3.2 Bij gebrek aan uitdrukkelijk geschreven toestemming van de onderneming hebben deze voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden van de klant.

 

Artikel 4. Prijsoffertes

4.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

4.2 Behoudens anders en uitdrukkelijk bepaald in offertes, zijn offertes maximaal 28 dagen geldig.

4.3 De offerte verplicht de onderneming niet tot een gedeeltelijke uitvoering van het aanbod erin vermeld.

 

Artikel 5. Prijs- en kostenbepaling

5.1 De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn uitgevoerd aan de geldende uurtarief, en omvattend tevens de verplaatsingstijd (heen en terug) naar de klant. De prijzen worden bepaald per opdracht en zijn uitgedrukt in euro en inclusief btw.

5.2 Wanneer de te vervangen onderdelen duurder zijn dan 50 EUR(incl btw) of dat de bestelperiode langer is dan 14 dagen, dan zal de onderneming dit aan de klant schriftelijk communiceren. De klant kan op dat ogenblik beslissen of hij het onderdeel aan de nieuwe voorwaarden aanvaardt, of van zijn herstelling wil af zien.

 

Artikel 6. Levering en overmacht

6.1 De te herstellen goederen en de diensten worden binnen een zo kort mogelijke termijn verwezenlijkt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 De onderneming hersteld de goederen en de diensten wanneer zij de schriftelijke aanvaarding van de herstelling en/of diensten in goede orde heeft ontvangen.

6.3 De klant dient er zelf voor te zorgen dat de goederen naar de onderneming word gebracht op een normale manier na de schriftelijke aanvaarding, op de overeengekomen datum en tijdstip, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.4 De onderneming gaat een inspanningsverbintenis aan en is niet gehouden tot enige vergoeding voor schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de door haar herstelde goederen, behalve in geval van zware fout of opzet.

6.5 In geen geval kan de onderneming worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,  beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden.

6.6 De aansprakelijkheid van de onderneming is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de herstelde goederen en/of diensten.

6.7 De klant kan in geval van overmacht geen schadevergoeding eisen wegens wanprestatie.

6.8 Onder overmacht wordt verstaan: ieder voorval dat buiten elk aanwijsbaar menselijk handelen om voorkomt zoals maar niet beperkt tot ziekte, een overlijden en extreme en onvoorziene weersomstandigheden of natuurfenomenen.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Als er na 6 maanden(tellend vanaf de factuurdatum) de herstelde goederen niet word opgehaald door de klant, dan worden de herstelde goederen eigendom van de onderneming, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 8. Klachten en garantie

8.1 De klant dient de goederen en diensten onmiddellijk na te kijken.

8.2 Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard, tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum. 

8.3 Voor wat betreft eventuele gebreken aan de herstelde goederen heeft een klant-consument een garantie van 1 maand (tellend vanaf de factuurdatum) op de vervangen onderdelen.

8.4 Eventuele gebreken moeten door de klant-onderneming zo snel mogelijk en ten laatste 8 kalenderdagen na herstelling door middel van een schrijven aan de onderneming worden gemeld.

 

Artikel 9. Bevoegdheids- en rechtskeuzebedingen

9.1 Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

9.2 Voor elk geschil over de toepassing van deze voorwaarden en de uitvoering van de dienst zijn uitsluitend de rechtbanken van arrondissement Turnhout bevoegd.

 

Artikel 10. Annulering en contractuele wanprestatie

10.1 Annulering van de herstelling kan enkel schriftelijk tot uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de te herstellen goederen. Bij annulering kunnen er nazicht en administratieve kosten worden aangerekend met een bedrag van 50 EUR (incl btw)

10.2 Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de onderneming het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige herstellingen of diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

10.3 Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen en dit onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 11. Betalingstermijnen & -modaliteiten

11.2 Behoudens anders overeengekomen, betaalt de klant het totaalbedrag uiterlijk op de vervaldag van de factuur met een overschrijving op rekeningnummer BE63 0019 2727 4408, met Payconiq, met creditcard, met bankcontact, of door betaling in contant.

 

Artikel 12. Schadevergoedingen en nalatigheidsintresten (moratoire intresten)

12.1 Bij niet-betaling van (een gedeelte van) de factuur door een klant-professioneel zal een verhoging van het factuurbedrag aangerekend worden met een nalatigheidsinterest van 8% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 euro.

12.2 Bij niet-nakoming van (een gedeelte van) de factuur door een klant-consument zal een verhoging van het factuurbedrag aangerekend worden met een nalatigheidsinterest van 1,5% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 euro.

12.3 Deze interesten en dit schadebeding zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. Eventuele invorderings- en uitvoeringskosten zijn ten laste van de in gebreke gebleven klant.

 

Artikel 13. Privacy

13.1 De onderneming houdt volgende persoonsgegevens bij: naam- en voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail. Deze gegeven zijn opgenomen in het dataregister en in de boekhouding en worden na tien jaar verwijderd.

13.2 Bovenstaande gegevens (13.1) worden als vertrouwelijk beschouwd. Ze worden uitsluitend bewaard en verwerkt in het kader van de relatie tussen de klant en de onderneming. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan partners die helpen bij de verwerking van de transactie met de klant en partners die in het kader van de wettelijke verplichtingen tussenkomen.

13.3 Bovenstaande gegevens (13.1) worden niet doorverkocht of doorgegeven aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van de klant. 

13.4 De klant kan steeds kennisnemen van de persoonsgegevens waarover de onderneming beschikt. De klant kan ten alle tijden vragen om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen in zoverre dit mogelijk is rekening houdend met de wettelijke verplichtingen van bewaring van gegevens.

 

 


Shizen Electronics

De Hoogt 17,

2360 Oud-Turnhout

ondernemingsnummer : BE 0794171365

Rekening nummer : BNP Parisbas Fortis BE63 0019 2727 4408